پیام آموزشی ۱۹

 

  1. مراقبت وضعيت ترانسفورماتور جهت پيشگيری بموقع  از خطاها
  2. ارزيابی توانائی مقابله ترانسفورماتور با شرايط غير عادی كار (اتصال كوتاه، كليدزنی، بار پله ای و …)
  3. تشخيص به موقع عيب در زمانی كه علائم خرابی اوليه ملاحظه ميگردد
  4. تهيه اطلاعات مورد نياز شركت هاي بيمه جهت تحت پوشش قراردادن ترانسفورماتورها
  5. بهره برداری در طرح  تعويض ترانسفورماتور
  6. شناسائی و پيشگيری از عوامل پيری زودرس ترانسفورماتور