آنالیز روغن

معرفي آناليز روغن

براي تجهيزاتي که کار آنها وابسته به روغنکاري است، روانکار قابل اطمينان، داراي نقش اساسي بوده و مستلزم آگاهي از وضعيت/ و يا کارائي آن است. در سالهاي اخير، مديران نگهداري و تعمير بطور روز افزوني اطلاعات مربوط به خواص روغنها، آلودگيها و فلزات فرسايشي و ديگر پارامترهاي عملياتي را هنگام برنامه ريزي و تصميم گيري براي عمليات نگهداري و تعمير و اينکه چه اقدامي در چه زماني بايد انجام شود، بکار می برند. در نتيجه، آناليز روغن، نقش حساسي را در برنامه هاي نگهداري و تعمير تجهيزات، برمبناي وضعيت (Condition Based Maintenance, CBM) و نگهداري و تعميرات متمرکز بر قابليت اطمينان(Reliability Centered Maintenance, RCM) دارد.

آناليز روغن يك روش پايش است که در سطح گسترده اي بکاربرده مي شود. براساس اين فن آوري، اطلاعات مربوط به عملکرد و يا وضعيت ماشين، از طريق بررسي ميزان آلودگي و يا تخريب روغن، تعيين مي شود. اين که آناليز روغن ابزار موثري است براي پايش وضعيت حالتهاي خرابي تجهيزات در تماس با روانکار و فرسايش، به اثبات رسيده است. با اين حال، بدلايل مختلفي، همه کاربران تجهيزات، از حداکثر منافع موجود در پايش وضعيت برخوردار نمي شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب