معرفی آنالیز روغن

براي تجهيزاتی که کار آن ها وابسته به روغن کاری است، روانکار قابل اطمينان، دارای نقش اساسي بوده و مستلزم آگاهی از وضعيت و يا کارائی آن است. در سال های اخير، مديران نگهداری و تعمير بطور روز افزونی اطلاعات مربوط به خواص روغن ها، آلودگي ها و فلزات فرسايشی و ديگر پارامترهای عملياتی را هنگام برنامه ريزی و تصميم گيری براي عمليات نگهداری و تعمير و اينکه چه اقدامی در چه زمانی بايد انجام شود، بکار می برند. در نتيجه، آناليز روغن، نقش حساسی را در برنامه های نگهداری و تعمير تجهيزات، بر مبنای وضعيت (Condition Based Maintenance, CBM) و نگهداری و تعميرات متمرکز بر قابليت اطمينان (Reliability Centered Maintenance, RCM) دارد.

 

آناليز روغن يك روش پايش است که در سطح گسترده ای بکار برده می شود. بر اساس اين فناوری، اطلاعات مربوط به عملکرد و يا وضعيت ماشين، از طريق بررسی ميزان آلودگی و يا تخريب روغن، تعيين می شود. اين که آناليز روغن ابزار موثری است برای پايش وضعيت حالت های خرابی تجهيزات در تماس با روانکار و فرسايش، به اثبات رسيده است. با اين حال، به دلايل مختلفی، همه کاربران تجهيزات، از حداکثر منافع موجود در پايش وضعيت برخوردار نمی شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب