پیام آموزشی ۱۵

 

از لحظه تحویل روغن در محل کارگاه (سایت)، تا زمان استفاده در ماشين آلات، موقعیتهای مختلفی برای ايجاد آلودگی در روغن وجود دارد. در بسیاری از موارد، کنترل و اجتناب از آلودگی روغن مشکل مي باشد، به همین دلیل انجام اقدامات پیشگیرانه و یا استفاده از روشها و تجهیزات رفع آلودگی نظیر: واشرهای آببند، گردگیرها، فیلتر و غیره، میتواند بسيار مفيد و اطمينان بخش باشد.

 

 

مراحلی كه می تواند باعث افزايش ذرات معلق و كاهش سطح تميزي روغن شود، (همراه با کد استاندارد سطح تمیزی) .