پیام آموزشی ۰۶

نگهداری و تعميرات اصلاحی(Run to Failure, Corrective)، طي زمان بشدت تغيير کرده است. از زماني که بشر برای اولين بار چرخهای چوبی را بر محور آهنی يا چوبی جدا شده با ياتاقان چرمی پوشيده شده از صابون و يا چربی حيوانات، نصب نمود، نگهداری و تعمير يک ضرورت بوده است – نگهداری و تعمير پيشگيرانه براي حفظ شرايط روانکاری ياتاقانها، تعمير مناسب و تعميرات اصلاحی براي تعويض قطعات خراب. بطور کلی، نگهداري و تعمير اصلاحی، در واقع عمل تعمير است که وقتي بدليل شکست/خرابی و يا گير کردن قطعه ای، نمي تواند بدرستی كار كند. وقتي تجهيز خراب شده و يا استهلاک آن بيش از ميزان لازم کار موثر است، از تکنسين دعوت مي شود تا نوع مشکل را عيب يابی نموده و تعميرات لازم را نيز انجام دهد. بنابراين، فرايند نگهداری و تعمير اصلاحی شامل موارد زير مي باشد:

الف.  معاينه و رسيدگی مشکل گزارش شده

ب.    رفع عيب و اصلاح

ج.     مستند سازی و گزارش کامل کار انجام شده

 

نگهداری و تعمير اصلاحی، مستلزم طراحی مختصر بوده و متفاوت است با اين که صرفا پس از بروز مشکل، قطعات ضروری و تکنسين باتجربه را در دست داشت. 

 

  امتيازات

از نظر قطعات و هزينه انجام شده، نگهداری و تعمير اصلاحی، تکنيکي است با حداقل هزينه، بدليل اين که منابع هزينه تنها در شريطي که مشکلات تجهيز پديدار مي شود فعال مي گردد. درحاليکه، از نظر هزينه های کلی، برنامه خالص نگهداری و تعمير اصلاحی، معمولا پرهزينه ترين مي باشد و تنها در صورتي موثر است که:

الف. موضوعات ايمنی کار پائين

ب.   هزينه سرمايه تجهيزات پائين

ج.   قابليت اطمينان چرخه عمر تجهيز بالا

د.   منابع و نيروي انسانی قابل توجهي بعنوان ذخيره (آماده جايگزين) مورد نياز نمي باشد

ه.   در صورت بروز خرابی، جريمه توقف و ديرکرد قابل توجهي مطرح نمی باشد

 

ماشين آلات مصرفی نظير ابزار برقی، کاربريهای خانگی و ديگر محصولات، نمونه هائی هستند که از طريق نگهداری و تعمير اصلاحی بخوبی نگهداری می شوند.

 

  معايب

متاسفانه نگهداری و تعمير برمبنای خرابی –  تعمير عيب پس از خرابی – براي اکثر تجهيزات ساختمانی، تجاری، توليد، نيروگاهها، نفت، گاز و حمل و نقل بکلي غيرقابل قبول است. صنايع امروزي، فرايندهاي مکانيکی زيادی را بکار می برند که اگر اجازه داده شود دچار نقص شده و بدون برنامه متوقف شوند، بسيار پر هزينه و کاملا خطرناک خواهد بود. علاوه براين، اگر نگهداري و تعمير صرفا براساس خرابي انجام شود، هزينه از دست دهي توليد بطور غيرقابل قبولي بالا خواهد بود. خسارتهاي قابل توجه ثانوي که ناشي از قطعه و يا تجهيز خراب شده به ديگر سيستمهاي مرتبط ماشين آلات است، از ديگر تبعات نگهداري و تعمير برمبناء خرابي مي باشد. غيرمتداول نيست وقتي خرابي قطعات ظاهرا غير مهم، يک زنجيره ماشين آلات با ميليونها دلار قيمت را از بين ببرد. روغن يکي از اين قطعات غير مهم مي باشد. ناديده گرقتن اين قلم، خسارت سنگين تقريبا قطعي است.

امروزه، نگهداري و تعمير اصلاحي در موقعيتهائي بکار برده مي شود که خرابيها باعث دردسر مي شوند ولي براي فرايند بحران آفرين نيستند. در کاربردهاي حساس، کاربران از تبعات اقتصادي خرابي ماشين آلات آگاهي دارند و مايل هستند پيش از خرابيها، نگهداري و تعمير پيشگيرانه را برنامه ريزي نمايند.