پیام آموزشی ۳۷

 

مایع خنک کننده (Coolant)

مایعات خنک کننده نقش مهمی در حفظ تعادل حرارتی موتور دارند. آزمایش مایع خنک کننده کمک شایانی به کاربر در جلوگیری از موارد زیر می نماید:

 • زنگ زدگی و خوردگی
 • آسیب دیدگی آب بندها و نشت مایع خنک کننده داخل روغن
 • افزایش حرارت غیر عادی موتور (Overheating)

 

آنالیز مایع خنک کننده کارکرده (Coolant analysis)

 • نوع مایع خنک کننده Coolant type
 • شفافیت Clarity
 • آلودگی Contamination
 • رنگ Color
 • نقطه انجماد Freeze point
 • درصد گلیکول Glycol content
 • نقطه جوش Boiling point
 • مقدار نیتریت Nitrites

 

 

Coolant analyzer

دستگاه آنالیز مایع خنک کننده (Coolant analyzer) با استفاده از طیف جذبی دوگانه ناحیه (NIR (750~1100 nm و (UV/Visible (200~750 nm ، به طور همزمان هشت پارامتر فوق را روی نمونه ضد یخ اندازه گیری می کند.

حجم مایع خنک کننده کارکرده مورد نیاز برای پایش وضعیت مایع خنک کننده ۶۰ میلی لیتر بوده و برای نمونه گیری باید از پمپ نمونه گیری استفاده شود.