پیام آموزشی ۳۲

 

اهمیت اندازه گیری مقدار گوگرد در سوخت

گوگرد موجود در سوخت بايد در مراحل پالايش به مقادير پايين تقليل يابد. از آنجاييکه کاهش مقدار سولفور در گازوييل احتياج به تکنولوژی بالا داشته و به سختی امکان پذير است، همواره مقاديری از گوگرد در سوخت باقی می ماند. متاسفانه درايران اکثر سوخت های مورد استفاده دارای سولفور بالاتر از استاندارد هستند. وجود گوگرد بيشتر از حد استاندارد در سوخت باعث وارد آمدن خسارتهای زيادی به موتورمی شود. گوگرد موجود در سوخت در فرايند احتراق با اکسيژن ترکيب شده واکسيدهای گوگرد تشکيل می شوند، اين محصول در حضور گرما و رطوبت به مرور تبديل به ترکيب خورنده اسيد سولفوريک می شود.

اسيد توليد شده در روغن طبيعتا باعث ايجاد خوردگی بر روی قطعات فلزی و کاهش طول عمر قطعات موتورو روغن می شود. هر چه مقدار گوگرد در سوخت بيشتر باشد و مقدار اسيد توليد شده بيشتر شده مقدار خوردگی افزايش خواهد يافت. وجود گوگرد بيش از مقدار استاندارد در سوخت همچنين باعث ايجاد آلودگي بيشتر در گازهای خروجي اگزوز و آلودگی هوا مي گردد. مقادير مجاز گوگرد در گازوييل طبق استانداردهای يورو به اين ترتيب می باشد:

حداکثر مقدار مجاز سولفور (ppm) استاندارد
۵۰۰ Euro2
۳۵۰ Euro3
۵۰ Euro4
۱۵ Euro5

بنابراين با کنترل مقدار گوگرد (سولفور) سوخت مصرفی، که صرفا با انجام تست در آزمايشگاه امکان پذير است، از وارد آمدن خسارت به ماشين آلات و دستگاه ها، کاهش طول عمر روغن موتور مصرفی و آلودگی هوا جلوگيری می نماييم.

آزمايش سولفور بر اساس استاندارد ASTM D4294 انجام می پذیرد.