پیام آموزشی ۳۳

 

جنبه های اقتصادی CM

یکی از جنبه های مهم برنامه های مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن بحث صرفه جویی های اقتصادی است. در صورتی که آنالیز روغن به درستی و با اعمال مدیریت صحیح اجرا شود، نه تنها قادر به کاهش قابل توجه هزینهها در بخش نت می باشد، بلکه نقش مهمی در افزایش آمادگی تجهیزات خواهد داشت.

 برنامه CM فقط یک شیوه نت پیشگیرانه نیست، بلکه یک منبع سرشار اطلاعات مدیریتی است که می تواند به خوبی به آمادگی تجهیزات در جهت تدوین و برنامه ریزی کار و تولید کمک کند. به عنوان یک روش نت، آنالیز روغن می تواند نگاه عمیقی به درون ماشین داشته باشد و شرایط نامطلوب دستگاه را که نادیده انگاشته شده و یا مخفی بوده است، مشخص سازد. به این ترتیب اعمال یک برنامه موثر کنترلی و نظارتی بر وضعیت تجهیزات و سیستم های مکانیکی، کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم را برای صنایع وپروژه های عمرانی به دنبال خواهد داشت.

 

محورهای صرفه جویی اقتصادی CM

 

جنبه های اقتصادی نت مبتنی بر CM را می توان در دو محور زیر مورد بررسی قرار داد:

صرفه جویی های مستقیم

اعمال برنامه های آنالیز روغن می تواند کاهش هزینه های نت را به همراه داشته باشد. این صرفه جویی از محل هزینه های مستقیم نت حاصل خواهد شد و اهم محورهای آن در مصرف قطعات، دستمزد، هزینه مواد مصرفی، توقف دستگاه ها می باشد.

با اجرای CM نه تنها می توان عیب را در مراحل اولیه شناسایی و با صرف وقت بسیار کم رفع نموده و هزینه های دستمزد، قطعات مصرفی و زمان توقف دستگاه را به شدت کاهش داد (تعمیرات جزیی به جای تعمیرات اساسی)، بلکه با توجه به اطلاعات حاصل از برنامه آنالیز روغن و شناسایی عیوب، در صورتی که واقعا تعمیر دستگاه اجتناب ناپذیر باشد می توان قبل از توقف آن نسبت به تامین قطعه، محل و زمان تعمیر و نیروی انسانی مورد نیاز و جایگزینی دستگاه دیگر برنامه ریزی نمود. محاسبه میزان صرفه جویی های حاصل از کاهش زمان توقف، دستمزد و مواد مصرفی به راحتی قابل محاسبه می باشد.

 

صرفه جویی های غیرمستقیم

این صرفه جویی در مواردی نظیر عمر دستگاه، توقف های زنجیره ای، ضایعات توقف ها، سرمایه گذاری مضاعف، انبار قطعات یدکی، ابعاد ایمنی، کنترل های مدیریتی، محیط زیست و مصرف انرژی (که شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم انرژی است) محاسبه می شود.

با توجه به وجود شرایط و پارامترهای مختلف، محاسبه این صرفه جویی ها بسیار مشکل می باشد. در اکثر موارد با اینکه نمی توان همه جوانب منافع حاصله را بررسی و محاسبه نمود، مشاهده می شود که منافع و صرفه جویی های غیر مستقیم حاصل از اجرای صحیح CM بسیار بیشتر از صرفه جویی های مستقیم آن می باشد.