پیام آموزشی ۲۵

 

برنامه OCM

کلیه فعالیت های اجرائی در یک برنامه پایش وضعیت به دو دسته کلی کاملا مستقل تفکیک می شود:

 

آزمایشگاه آنالیز روغن

فعالیتهای آزمایشگاه آنالیز روغن:

 • کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
 • انجام آزمایشات براساس استانداردهای مربوطه
 • کارشناسی مفهومی نتایج آزمایشات و تشخیص آزمایش های تکمیلی
 • ذخیره سازی و پردازش نتایج آزمایشات و اطلاعات
 • ارزیابی/تحلیل اولیه نتایج و ارسال

 

مهندسی CM

بخش مهندسی CM توسط کاربر، در ساختار سازمان نگهداری و تعمیرات ایجاد می گردد. گستردگی و فعالیت بخش مهندسی OCM بستگی به نوع صنعت و متناسب با تعداد ماشین و تجهیزات تحت پوشش برنامه OCM و نگاه مدیریت صنعت به اهمیت این فناوری خواهد داشت. بخش مهندسی OCM از طرفی با آزمایشگاه در ارتباط بوده و از طرف دیگر با قسمتهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیر و بهره برداری ماشین در ارتباط و هماهنگی کامل و مستمر می باشد.

 

طراحی و اجرای برنامه OCM

برنامه پایش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات بایستی برمبنای مختصات مهم و اثرگذار روغن، مکانیزم و حساسیت کاری ماشین و شرایط و محیط کاری انتخاب و تنظیم می گردد. معمولاً در یک برنامه آنالیز روغن، آزمایش های مورد نیاز در دو گروه آزمایش های روتین و آزمایشهای تکمیلی پیش بینی می شود. آزمایش های روتین برای کلیه نمونه ها و آزمایش های تکمیلی درصورت نیاز و حسب نتایج آزمایشهای روتین و بنابر تشخیص کارشناسان خواهد بود.

کارشناسان مسئول OCM ، براساس گزارش نتایج آزمون، سوابق آزمایشات قبلی، سوابق تعمیرات و دیگر اطلاعات موجود، نسبت به تحلیل و تفسیر نتایج آزمایش ها و اتخاذ هرگونه تصمیم در ارتباط با ماشین، نظیر: تداوم کار، اقدامات اصلاحی، نمونه گیری مجدد و  یا هر اقدام دیگری، ایفای نقش خواهد نمود.

تهیه و تنظیم برنامه نمونه گیری نیز بر عهده مهندسین CM می باشد.

 

تناوب نمونه گیری

در تعیین تناوب نمونه گیری عوامل ذیل تاثیرگذار می باشند:

 1. قابلیت اطمینان: زمان بندی نمونه گیری باید براساس رفتار فرسایشی و سوابق خرابی ماشین تنظیم گردد.
 2. محیط عملیات ماشین نظیر: گرد و غبار، رطوبت و ….
 3. وضعیت تجهیزات و امکانات موجود: قطعات، مواد مصرفی و لوازم ذخیره
 4. سوابق و نتایج آزمایشهای قبلی
 5. تعمیرات: کیفیت عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات
 6. کیفیت روغن و سوخت
 7. تجربه اپراتور: دانش فنی اپراتور در مراقبت و نگهداری موثر دستگاه اثر مستقیم دارد.