پیام آموزشی ۲۱

 

در سيستم های روانكاری متمركز (روغن مورد نياز برای روانكاری چندين تجهيز از يك مخزن تامين می شود)، نمونه گيری از مخزن با اهداف زير انجام ميشود:

  • كنترل آلودگی ها
  • كنترل سطح تميزی
  • ارزيابی عمر روغن (خواص فيزيكی و شيميائی)

 

 كنترل روند فرسايش و شناسائی عوامل فرسايش هر قسمت دستگاه، از طريق نمونه گيری از مسير برگشت روغن از قسمت مربوطه، قابل انجام می باشد. 

معمولاً نمونه گيری از مخزن، با تناوب بلند مدت برنامه ريزی ميگردد. در حاليكه، نمونه گيری از مسير برگشت روغن هر جزء، با تناوب زمانی كوتاهتر توصيه می شود.