پیام آموزشی ۲۰

 

سه عامل مهم و تعيين كننده كيفيت نفت گاز (گازوئيل)

عدد ستان (Cetane Number)

نقطه جوش نهائي (F.B.P)

مقدار گوگرد (Sulfur Content)

گوگرد سوخت باعث تسريع در از كارافتادن كاتاليست های اگزوز و مشكلات زيست محيطی (گازهای خروجی اگزوز) می شود. همچنين گوگرد باعث توليد اسيد سولفوريك در روغن موتور و كاهش عمر روغن/ موتور می گردد. مطابق آخرين استانداردهای بين المللی، ميزان گوگرد موجود در سوخت تا كمتر از ۱۰ppm تعيين شده است. با اين حال، استفاده از گازوئيل با گوگرد حداكثر ۵۰۰ppm در سيستم حمل و نقل بسياری از شهرهای جهان پذيرفته شده است.

 

با آزمايش نمونه گازوئيل، از ميزان گوگرد گازوئيل مصرفی خود اطلاع حاصل نمائيد.