پیام آموزشی ۱۸

 

برای انجام تست پايداری اكسيداسيون نمونه روغن ترانسفورماتور، لازم است نوع روغن از نظر Inhibitor ،  Trace Inhibitor و يا Un-Inhibitor  مشخص باشد. آزمایشگاه با آگاهی از نوع روغن، زمان صحیح تست پايداری اكسيداسيون را انتخاب می نماید.

تاکید می شود، با توجه به اينكه زمان انجام تست پايداری اكسيداسيون برای انواع روغنهای ترانسفورماتور متفاوت است، نوع روغن بايستی به آزمايشگاه اعلام گردد.

 

مدت زمان انجام آزمايش پایداری اکسیدآسیون براساس نوع روغن ترانسفورماتور:

Un-Inhibitor : 164 hr

Trace Inhibitor : 332 hr

Inhibitor : 500 hr