پیام آموزشی ۱۷

 

اسيديته روغن – رطوبت در روغن – رطوبت در عايق سلولزی و دمای بالا

با اندازه گيری و كنترل موارد فوق، از كاهش قابل توجه عمر ترانسفورماتورها ميتوان جلوگيری نمود. در شرایط عادی، تناوب نمونه گیری و آزمایش روغن ترانسفورماتورهای قدرت و يا ترانسفوماتورهای توزيع در صنعت، هر ۶ ماه و برای ترانسفورماتورهای توزيع در شبكه های شهری، بصورت سالانه توصيه می شود.