پیام آموزشی ۱۶

 

با نمونه گیری از هر قسمت ترانسفورماتور (مخزن اصلی، تپ چنجر و یا هریک از بوشینگ های روغنی) فقط امکان کنترل کیفیت روغن و ارزیابی احتمال وجود خطا در آن قسمت وجود دارد. بنابراین جهت مراقبت از ترانسفورماتورها توصیه میشود برنامه نمونه گیری به شرح زیر اجرا شود:

 

ترانسفورماتورهای توزیع:

ازمخزن اصلی با تناوب سالانه جهت تست های کنترل کیفی روغن و گازکروماتوگرافی

 

ترانسفورماتورهای صنعت:

ازمخزن اصلی با تناوب  شش ماهه جهت تست های کنترل کیفی روغن و گازکروماتوگرافی

 

در ترانسفورماتورهای دارای تپ چنجر زیر بار(OLTC)  و دارای بوشینگ های روغنی:

ازمخزن اصلی با تناوب شش ماهه جهت تست های کنترل کیفی روغن و گازکروماتوگرافی

از هر یک از بوشینگ ها با تناوب شش ماهه جهت تست های کنترل کیفی روغن و گازکروماتوگرافی

از تپ چنجر با تناوب شش ماهه جهت تست های کنترل کیفی روغن و ارزیابی روند فلزات فرسایشی