تعیین روغن جداشده از گریس در مدت انبارش

Determinate of Oil Separation from Lubricating Grease During Storage

ASTM D1742   ,   ISIRI 1097

 

 

درصورتیکه گریس برای مدت طولانی در انبار نگهداری شود، روغن از گریس جدا خواهد شد. مقدار روغن جدا شده از گریس به اندازه ظرف گریس، نوع روغن پایه و شرایط اختلاط (تغلیظ کننده و روغن) بستگی دارد.

این آزمون با آزمون تراوش روغن از ساختار گریس در زمان مصرف (Oil Bleeding) متفاوت است.