پیام آموزشی ۱۱

روانكار محفظه ميل لنگ و ديگر سيستمهایي كه گلایكول و مخلوط آب را براي خنك كنندگي بكار می‌برند، مكررا با آلودگي گلايكول مواجه می‌شوند. پيوسته حضور و جريان گلايكول، از طريق نشت به داخل روانكار، يك تهديد دائمي است، بويژه در كاربردهاي موتوری.

 

محل ورود گلايكول

معمولا گلايكول از راه‌های زير وارد محفظه ميل لنگ می‌شود:

 • آببندهاي معيوب
 • كاويتاسيون و اروژن (مكانيكی و الكترو جنبشی)
 • خوردگی
 • آسيب ديدگی مسيرهای سيستم خنك كننده

 

 

آثار گلايكول بر روغن

گلايكول از طرق زير بر روغن اثر می‌گذارد:

 • تشكيل ژل و امولسيون
 • افزايش گرانروی
 • افزايش اكسيداسيون
 • تشكيل اسيد
 • تشكيل ذرات كروي شكل روغن

 

 

 

آثار گلايكول بر ماشين

گلايكول آثار زير را بر ماشين خواهد داشت:

 • افزايش فرسايش – بطور كلي افزايش فرسايش عمدتا در اثر كاهش خاصيت روانكاري روغن، تشكيل امولسيون گلايكول و كمبود روغن در قسمتها، ناشي از افزايش گرانروي می‌باشد.
 • افزايش خوردگي – گلايكول از طریق ایجاد محيط اسيدي باعث افزايش خوردگي می‌شود.
 • خرابی فيلتر – گلايكول باعث گرفتگي زود هنگام فيلتر می‌شود.

 

 

كنترل آلودگی گلايكول

گلايكول بايستی در نقطه ورودش به سيستم كنترل شود. پس از آلودگی روغن به گلايكول، امكان رفع آن بطور موثر، جز از طريق تعويض روغن وجود ندارد. در شرايط ايجاد آلودگي شديد گلايكول، محفظه داخلي مخزن موتور بايستی قبل از ريختن مجدد روغن جديد، به دقت شستشو (فلاشينگ) شود.