پیام آموزشی ۰۸

اصولا آلودگی سوخت در محفظه داخل پوسته ميل لنگ ايجاد می‌شود. در بسياري از موارد، در روغن موتورها، سوخت بصورت محلول انباشته می‌شود. طولاني شدن زمان تعويض روغن، كاركرد نامناسب موتور و يا تنظيم نبودن آن، ميتواند منجر به افزايش ميزان حضور سوخت در روغن شود.

 

محل ورود سوخت 

سوخت از طريق فرار گاز احتراق و يا نشت، وارد محيط بلوك سيلندر می‌شود. سوختي كه از طريق فرار گاز احتراق وارد روغن می‌شود، ناشي از احتراق ناقص و يا كار نامناسب موتور است. برخي از عوامل موثر در اين زمينه به شرح زير می‌باشد:

 • درجا كاركردن زياد موتور (excessive ideling)
 • فشار زياد به موتور (Lugging)
 • پاشش ناقص و يا چكه‌كردن سوخت (Defective fuel injection spray pattern or drilling)
 • نسبت نامناسب سوخت و هوا (Improper fuel/air ratio)

 

تاثير آلودگی سوخت بر روغن

كارایي روانكار در اثر حل شدن سوخت در آن از طرق زير، بطور اساسي كاهش می‌يابد:

 • اكسيداسيون زود هنگام (Premature oxidation) – مولكول‌های سوخت، خيلي آسان اكسيد می‌شوند. اكسيداسيون سوخت، محصولات واكنش كننده جانبي را در روغن توليد می‌نمايد كه زمينه‌های مستعد روانكار براي فعل و انفعالهاي زنجيره‌ای برای اكسيداسيون تشديد    می‌گردد.
 • از دست دادن گرانروي (Loss of viscosity) – اختلاط سوخت با روغن، باعث رقيق شدن گرانروي می‌شود.
 • كاهش افزودنيها (Additive dilution) – سوخت هيچگونه ماده افزودني را بداخل بلوك سيلندر نمي آورد. بنابراين، افزودنيهاي روانكار، متناسبا كاهش می‌يابد.
 • افزايش گوگرد (Sulfur build up) – گوگرد برخي سوخت ها، مثل سوخت ديزل، خطر خوردگي را افزايش ميدهد.

 

اثر آلودگی سوخت بر ماشين

حل شدن سوخت در روغن، از طرق زير آثار سوء بر ماشين خواهد داشت:

 • افزايش فرسايش (Increased wear) – كاهش گرانروي و مواد افزودني، زوج موثري در افزايش نرخ فرسايش مكانيكي هستند.
 • افزايش خوردگی (Increased corrosion) – اسيد سولفوريك و اسيدهاي آلي ناشي از اكسيداسيون، تواما باعث خوردگي سطح قطعات می‌شود.
 • خطر احتراق و انفجار (Fire and explosion risk) – ميزان بالاي سوخت در روغن، ميتواند منجر به اشتعال مخلوط و انفجار موتور شود. به همين ترتيب، افزايش سطح روانكار (ناشي از سوخت اضافي)، ميتواند منجر به بيرون زدن روغن از محفظه موتور و ايجاد خطر آتش سوزي شود.

 

كنترل نشت سوخت

نشت سوخت به داخل روغن، بايستي از منشاء آن متوقف شود. ادامه استفاده از روغن با آلودگی قابل ملاحظه به سوخت مردود می‌باشد.