پیام آموزشی ۰۴

ماموريت اوليه برنامه آناليز روغن، تشخيص بموقع و اصلاح تخريب روغن، آلودگي و مشکلات فرسايشي است که ميتواند منجر به خسارت، خرابي دستگاه و يا عدم قابليت اطمينان در کاربري شود. در اين ارتباط، منفعت اصلي برنامه آناليز روغن اقتصادي است، هرچند عموما ميتوان آنرا بصورت زير تشريح نمود:

الف-  بهبود ايمنی. افرادي نظير مسافران و کارکنان هواپيماها و کسانيکه در اطراف تجهيزات با قدرت بالا، نظير ماشين آلات احتراقي و يا بخار، كار مي كنند، وابسته هستند به تشخيص و کنترل روند تخريبي دستگاه، بعنوان ابزاري جهت حفظ ايمني كار. در حاليکه اندازه گيري مبلغ صرفه جوئيهاي مستقيم مشکل مي باشد، کاربري غير ايمن بطور اجتناب ناپذيري منجر به از دست دهي تجهيز و يا توليد مي شود که اين   هزينه ها به آساني قابل محاسبه خواهد بود.

ب-   کاهش خسارت و هزينه تعميرات تجهيزات. همه تجهيزات طي کار فرسوده و يا خراب خواهند شد. هزينه تخريب ميتواند برحسب موارد زير مطرح باشد: هزينه در دسترس نبودن تجهيز، نيروي کار براي تعميرات و قطعات يدکي. تشخيص بموقع و کنترل علل تخريب روغن، آلودگي و فرسايش غيرعادي، ايجاد خسارتهاي شديد ثانويه تجهيزاتي که در تماس با روغن و مرتبط به حالتهاي خرابي ماشين آلات است را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد. تشخيص و کنترل مشکلات ناشي از روغن، هزينه هاي مربوط به اتلاف وقت، هزينه زمانبندي شده و نگهداري و تعمير اصلاحي و هزينه قطعات يدکي مورد نياز را کاهش خواهد داد. اين هزينه ها به آساني قابل محاسبه مي باشد.

ج-   افزايش استفاده از مواد. استناد محض به تاريخ مصرف و جايگزيني تجهيزات ماشين آلات و سيالات، معمولا باعث مي شود تا مواد قبل از پايان عمر مفيد، تعويض و جايگزين گردد. بهبود وضعيت و اطلاعات نحوه استفاده، امکان پايش مواد مورد استفاده را فراهم آورده، بنابراين، دور ريز مواد ناشي از مصرف زود هنگام را به حداقل خواهد رساند.

د-   افزايش در دسترس بودن دستگاه. بطور طبيعي، هر گونه افزايشي در ميزان دسترس بودن دستگاه، نتيجه تشخيص بموقع و کنترل عوامل حالتهاي خرابي خواهد بود. اقدام اصلاحي بموقع، منجر به خسارت کمتر براي هر مورد مشکل مي شود که عموما مستلزم زمان تعمير کمتر و بنابراين در دسترس بودن بيشتر دستگاه است. اين موارد همچنين ميتواند بعنوان ميزان منافع ارائه شده و در توجيه کلي آناليز عملکرد روغن استفاده شود.

ه-   افزايش قيمت دستگاه در فروش مجدد. در بازار تجهيزات دست دو، ماشين داراي سوابق کامل آناليز روغن، نوعا داراي تا ۱۰% ارزش بالاتري نسبت به همان ماشين بدون، سوابق آناليز روغن مي باشد. افزايش قيمت فروش به تنهائي بيش از معادل هزينه اجراي آناليز عادي روغن مي باشد.

و-   افزايش قابليت اطمينان. در بلند مدت، آناليز آماري و قابليت اطمينان حاصل از اطلاعات نمونه، ميتواند منافع مازاد ديگري شامل موارد ذيل را محقق نمايد:

  • برنامه ريزي و انجام نگهداری و تعمير بهتر تجهيزات.
  • ارتقاء شناخت علل ريشه اي مشکلات تجهيزات.
  • ارتقاء شناخت نشان دهنده هاي وضعيت و عيب يابي دستگاهها.
  • بهبود شاخصهاي ارزيابي اطلاعات، بويژه محدوده هاي آزمايشها و قواعد مربوط به عيب يابي.

 

همه اين عوامل در بهبود بهره برداري و کاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات سهيم مي باشند.